CONCEDIUL MEDICAL

CONCEDIUL PENTRU INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA

Concediul medical este reglementat de OUG nr 158/2005.

Concediul pentru incapacitate temporara de munca este definit ca fiind acea perioada in care salariatul se afla in stare de incapacitate temporara de munca si dovedeste acest lucru printr-un certificat medical, emis in conditiile legii, de catre autoritatile medicale competente.

In perioada concediului pentru incapacitate temporara de munca salariatul nu beneficiaza de salariu, dar i se acorda o indemnizatie de boala pe toata durata acestuia.

Concediul pentru incapacitate temporara de munca este intalnit, atat sub denumirea de concediu medical, cat si sub cea de concediu de boala.

Indemnizatia cuvenita concediului medical se acorda obligatoriu, concediul medical nefiind supus aprobarii prealabile a angajaorului. Dreptul la concediul medical este un drept conferit de lege.

Concediul pentru incapacitate temporara de munca nu se poate confunda cu inaptitudinea fizica sau psihica – aceasta este constatata de catre un medic in medicina muncii – si nici cu incapacitatea de munca – cea care poate conduce la pensionarea pe caz de boala.

De concediu medical beneficiaza toti salariatii care, in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se acorda concediul medical, au avut un stagiu de cotizare de minim o luna.

Nu este necesar ca luna in care salariatul are concediu medical sa fie in continuarea lunii in care a cotizat si nici nu este obligatoriu ca aceasta luna de cotizare sa se fi facut la acelasi angajator care ii plateste indemnizatia aferenta concediului medical.

 

Exista 4 categorii de persoane care beneficiaza de indemnizatia aferenta concediului medical, in conditiile in care nu au minim o luna de cotizare, si anume:

 • personae care au suferit accidente de munca;
 • personae care sufera de o boala profesionala;
 • persaone care au o urgenta medico-chirurgicala;
 • personae care sufera de boli grave: tuberculoza, boli infecto-contagioase din grupa A, neoplazii, SIDA, etc.

 

Exista perioade asimilate stagiului de cotizare pentru obtinerea concediului medical si a indemnizatiei aferente. Acestea sunt:

 • concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;
 • concediu si indemnizatie pentru sarcina si lauzie;
 • perioada in care asiguratul a beneficial de pensie de invaliditate;
 • perioada in care a fost acordat concediu si indemnizatia aferenta pentru ingrijirea copilului bolnav;
 • perioada in care asiguratul a avut concediu si indemnizatie pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca (se exclud situatiile care au avut ca generator accidente de munca sau boli profesionale);
 • perioadele in care asiguratul a urmat cursurile de zi ale invatamantului universtar organizat conform legii, pe durata normala a studiilor si cu conditia absolvirii acestora.

Aceste prioade asimilate pot fi luate in calcul numai in masura in care ele nu se suprapun peste perioade in care asiguratul realizeaza venituri pentru care trebuie platite contributiile la CCIASS.

Perioadele assimilate stagiului de cotizare se vor calcula tinand cont de numarul zilelor lucratoare din lunile care intra in baza de calcul.

Certificatul medical este documentul care dovedeste incapacitatea temporara de munca a persoanei asigurate, in baza caruia se calculeaza si se plateste indemnizatia cuvenita concediului medical.

Certificatul medical are un model unic si se completeaza de medicul competent, conform instructiunilor privind completarea si eliberarea certificatelor de concediu medical.

Certificatul medical se completeaza in trei exemplare iar primele 2 exemplare se inmaneaza pacientului.

In cazul in care, angajatul obtine venituri de la mai multe unitati, acesta va proceda astfel: un exemplar original se va inmana unitatii de la care obtine cele mai mari venituri, la celelalte unitati depunand exemplarele in copie legalizata.

Certificatul medical va avea la baza adeverinta de platitor, din care sa rezulte stagiul de cotizare minim al pacientului. In adeverinta se mentioneaza, in mod obligatoriu, si cate zile de concediu pentru incapacitate de munca a mai avut pacientul in ultimele 12 luni.

In cazul urgentelor medico-chirurgicale si a bolilor infecto-contagioase din grupa A, nu este necesara adeverinta de la angajator.

Angajatul este obligat sa prezinte certificatul medical cel mai tarziu in 5 ale lunii urmatoare pentru care a fost acordat. Indemnizatia se acorda cel mai tarziu la data lichidarii drepturilor salariale pe luna respectiva.

Durata maxima a concediului medical este de 183 de zile calendaristice, intr-un interval de un an, socotita de la prima zi de imbolnavire.

Acordarea concediului medical:

Medicii de familie au dreptul de a acorda concedii medicale cu durata de maxim 14 zile, in una sau mai multe etape.

Durata cumulata a concediilor medicale acordate de catre medicul de familie nu poate depasi 45 de zile, in ultimul an calendaristic, calculat de la prima zi de concediu medical.

Dupa cele 45 de zile, eliberarea certificatulu medical se poate face numai de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, in cazul in care asiguratul este internat.

Incapand cu a 91-a zi calendaristica, concediul medical nu se mai poate prelungi decat de catre medicul specialist, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Efectele concediului medical supra contractului individual de munca

Concediul medical produce urmatoarele efecte:

 • suspenda de drept contractul individual de munca; cu alte cuvinte, salariatul nu mai are dreptul sa pretinda salariul, dar are dreptul sa preimeasca o indemnizatie, conform celor mentionate mai sus;
 • concedierea nu poate fi dispusa pe toata perioada concediului medical, cat timp salariatul prezinta certificatul medical. Ca si exceptie, se poate dispune concedierea unui salariat aflat in incapacitate temporara de munca, in cazuri de reorganizare judiciara a unitatii sau a falimentului acesteia;
 • in cazul in care salariatul, la data intrarii in concediu medical, se afla in perioada de preaviz acordata de catre angajator pentru concediere, perioada concediului medical suspenda perioada de preaviz, in mod corespunzator. Mai mult, salariatul nu poate renunta la perioada de preaviz, deoarece aceasta este un drept al sau, conferit de lege, orice intelegere dintre parti fiind nula;
 • cand salariatul isi depune demisia si acorda un termen de preaviz angajatorului, iar acesta renunta la dreptul sau, contractul individual de munca inceteaza. In cazul in care angajatorul nu renunta la perioada de preaviz, atunci concediul medical suspenda perioada de preaviz si salariatul demisionar este obligat sa revina la locul de munca pana la implinirea acestei perioade;
 • concediul medical suspenda concediul de odihna daca intervine in timpul exercitarii concediului de odihna, acesta reluandu-se la data la care isi inceteaza efectele concediul medical
 • In situatia in care in timpul concediului medical termenul prevazut intr-un contract de munca cu durata determinata, se implineste, concediul medical nu proroga termenul de incetare al contractului de munca, astfel incat relatia de munca inceteaza la data stabilita contractual

Important de stiut este si faptul ca perioada concediului medical are influenta asupra zilelor aferente concediului de odihna, care pot fi diminuate proportional. Explicatia este aceea ca, numarul de zile de concediu de odihna se acorda proportional cu numarul de zile lucrate efectiv intr-un an calendaristic.

Calculul indemnizatiei cuvenite salariatului

Baza de calcul a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este determinate de media veniturilor lunare din ultimele sase luni pe baza carora se calculeaza conform legii, contributia pentru concedii si indemnizatii din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.

Cuantumul indemnizatiei este de 75% din baza de calcul.

Pentru boli ca tuberculoza, SIDA, neoplazii, boli infectocontagioase grupa A, urgente medico-chirurgicale, cuantumul indemnizatiei de de 100% in baza de calcul.

 

 

Reclame